Marketing USKinfo.ba
JAVNI OGLAS: Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova

USK

JAVNI OGLAS: Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova

Objavljeno na dan 18.09.2020 - 06:42 | Izvor: USKinfo.ba |


Broj: 05-01-30-405/20
Dana: 04.09.2020. godine

Na osnovu člana 72. i 73.  Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj:14/17), Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko- sanskog kantona Bihać objavljuje:

JAVNI  OGLAS
Za prijem  namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prijem namještenika u Sektor za pravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

I  Naziv radnih mjesta:

01. „viši referent za prijavu, odjavu prebivališta, boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB“  Odsjek za administraciju Cazin - 1  izvršilac;
02. „viši referent za otvaranje i signiranje pošte“ Odsjek za administraciju Cazin – 1 izvršilac;
03. „viši referent za vozačke dozvole“ Odsjek za administraciju Cazin – 1 izvršilac;
04. „viši referent za prijavu, odjavu prebivališta, boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB“  Odsjek za administraciju  Bihać -  1  izvršilac;
05. „viši referent za otvaranje i signiranje pošte“ Odsjek za administraciju Bosanska Krupa – 1  izvršilac;

II Opis poslova radnih mjesta:
01. i 04.  Opis poslova radnog mjesta viši referent za prijevu, odjavu prebivališta boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB:
1. zaprimanje i  obrada zahtjeva za prijavu, odjavu prebivališta/boravišta građana, dodjeljivanje i poništavanje JMB, izdavanje ličnih karata državljana BiH i stranaca sa odobrenim boravkom u BiH;

2. obavljanje svih potrebnih radnji u postupku za izdavanje ličnih karata, određivanje
jedinstvenih matičnih brojeva državljana BiH, stranaca sa odobrenim stalnim boravkom i identifikacionih brojeva stranaca sa privremenim boravkom u BiH;
3. prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici a odnose  na
prijavu, odjavu  prebivališta, boravišta građana, jedinstvenih matičnih brojeva za državljane BiH i ličnih karata državljana BiH i ličnih karata za strance sa stalnim boravkom;
4. vršenje razmjene podataka sa drugim organima uprave, a vezano za provjeru podataka
o prijavi, odjavi prebivališta i boravišta državljana BiH, boravišta stranih državljana, izdatih ličnih karata državljana BiH, stranaca sa odobrenim privremenim i stalnim boravkom u BiH, kao i ustrojavanje i vođenje baze podataka, a vezano za prijave-odjave prebivališta, boravišta građana, izdavanje ličnih karata i određivanje jedinstvenih matičnih brojeva;
5. vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o
činjenicama iz službenih evidencija, a vezano za prijavu, odjavu prebivališta, boravišta državljana BiH, boravišta stranih državljana, izdanih ličnih karata državljana BiH i stranaca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, određivanje jedinstvenih matičnih brojeva;
6. poslovi kancelarijskog i arhivskog  poslovanja vezani  za obrađene zahtjeve;
7. obrada materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka;
8. izvršava zaštitne mjere zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice;
9. obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. i 05. Opis poslova radnog mjesta  viši referent za otvaranje i signiranje pošte:
1. obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja;
2. otvara i signira prispjelu poštu za Odsjek Policijsku upravu i Policijsku stanicu;
3. stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju;
4. stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata, dostavu, otpremu i ažuriranje pošte i sređivanje arhivske građe;
5. prima poštu i razvrstava, zavodi u dostavne knjige;
6. razvrstava i otprema poštu u skladu sa propisima o kancelarijskim poslovima i o tome vodi evidenciju;
7. sređuje arhivsku građu u skladu sa važećim propisima;
8. izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivske predmete;
9. rapoređuje arhivu prema klasifikacijskim oznakama, predlaže njeno uništenje i specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost rukovodioca organa nadležnog arhiva;
10.stara se o čuvanju arhivske građe;
11.obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

03. Opis poslova radnog mjesta viši referent za vozačke dozvole:
1. zaprima zahtjeve za izdavanje, zamjenu, produženje roka važenja , izdavanje duplikata vozačke dozvole, izdavanje vozačke dozvole za strance sa odobrenim stalnim boravkom, te bioravkom dužim od od 6 mjeseci , te obavlja sve potrebne radnje u postupku za izdavanje vozačke dozvole;
2. prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici, a odnose  na zaprimljene zahtjeve za izdavanje, zamjenu, produženje, poništenje i oduzimanje vozačke dozvole;
3. vršenje razmjene podataka sa drugim organima uprave, a vezano za provjeru podataka o izdanim vozačkim dozvolama i položenim vozačkim ispitima, kao i ustrojavanje i vođenje baze podataka, a vezano za izdane vozačke dozvole;
4. vođenje službenih evidencija o izdanim, zamjenjenim, produženim, ponništenim i oduzetim vozačkim dozvolama, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama iz službenih  evidencija, a vezano za vozačke dozvole;
5. poslovi kancelarijskog i arhivskog  poslovanja vezani  za obrađene zahtjeve za izdavanje vozačkih dozvola;

6. obrada materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izrada izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka;
7. izvršava zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i zabrane korištenja inostrane vozačke dozvole na teritoriji Bosne i Hercegovine;
8. obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

III  Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
Pored općih uvjeta predviđenih  članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj: 14/17 ), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine  i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj:05-01-02-48/17 19.09.2019. godine,  za koja je raspisan Javni konkurs .    

Opći uvjeti za sva radna mjesta:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da je starije od 18 godina;
3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za sva radna mjesta:
Srednja stručna sprema –IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, medicinska i tehnička škola;
- Položen stručni ispit;
- Najmanje 10 (deset ) mjeseci radnog iskustva.

IV  Prijava na oglas:
Kandidati su obavezni,  uz prijavu na Oglas, dostaviti originale ili ovjerene fotokopije  sljedeće  dokumentacije  i to:
- Prijavu  na javni oglas  sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);
- Izvod iz Matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);
- Diploma/svjedodžba  o završenoj  stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom
- Uvjerenje o radnom iskustvu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu
- Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten/a  iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;
- Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  nije obuhvaćen/a odredbom člana IX  Ustava Bosne i Hercegovine;

    Izvod iz Matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu)  izdano  na novom   „obrascu“ prema odredbama Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/12 i 80/14).

    Lica sa SSS, prijavljena na ovaj oglas koja u vrijeme oglasne procedure   nemaju položen stručni ispit,  a  imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od šest mjeseci,  mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u organ državne službe.  

Rok trajanja javnog  oglasa i adresa podnošenja prijava:
Javni oglas  objavljuje se  na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na oglas sa dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte,  preporučeno ili lično na protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona  Ul.  502. Viteške brigade broj 2. Bihać.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
PODIJELI OVU VIJEST
KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!